КаталогIндекс роздiлу
НазадЗмiстДалi

ДОДАТОК

ЗАВДАННЯ 1.

Провести дослідження одного технічного рішення (варіант надається в додатку 1a) за схемою, що наведена нижче:

  1. Визначити задачу та технічний результат.
  2. Провести аналіз винайденого об’єкта.
  3. Виявити суттєві ознаки технічного рішення.
  4. Визначити вид об’єкта та сформулювати суть рішення.
  5. Вибрати із запропонованих аналогів прототип.
  6. Провести порівняльний аналіз винайденого об’єкта і прототипа та обґрунтувати висновок про відповідність рішення вимозі новизни.
  7. Встановити відповідність рішення вимозі "винахідницький рівень".
  8. Доказати придатність до використання винайденого об’єкта.

Робота має закінчитися висновком, чи відповідає рішення вимогам патентоздатності, які висуваються до винаходу, та складанням формули винаходу.

1. Визначити задачу та технічний результат.

Сформулювати задачу, як суспільну потребу, для задовільнення якої може бути одержаний необхідний технічний результат.

2. Провести аналіз винайденого об’єкта.

Перелік ознак винайденого об’єкта необхідно скласти згідно груп взаємопов’язаних ознак, наприклад, для пристрою, вказуючи конструктивний елемент, перераховують всі ознаки, зв’язані з ним :

"1. Мембрана

1.1. - виконана у вигляді диска,

1.1.1. – діаметром 70 мм,

1.1.2. поверхні диска гофровані

1.2. - з пружинистої сталі

1.2.1. – марки 65 Г

1.3. - яка приклеєна до стінок корпусу

1.3.1. клеєм "БФ-8"

- - - - - - "

Для об’єкту-спосіб ознакою, яка очолює групу взаємопов’язаних ознак, є дія :

"1. Нагрівають

1.1. безперервно перемішуючи

1.2 до 150 °С

- - - - - - -"

3. Виявити суттєві ознаки технічного рішення.

Для одержання на підставі ознак винайденого об’єкту поняття, яке відбиває суттєву ознаку рішення (винаходу), необхідно ще раз звернутися до змісту основних понять, які були розкриті у темі "Виявлення винаходу".

Аналізуючи ознаки винайденого об’єкта з метою вироблення суттєвої ознаки винаходу, необхідно пам’ятати, що ознаки об’єкта – це ознаки конкретного об’єкта, які описані конкретними одиничними поняттями, наприклад, в наведених вище переліках об’єктів вказані абсолютні розміри конструктивних елементів, марки сталі, клею і т.п.

Формулювання суттєвої ознаки (винаходу) рішення передається поняттям, яке, як правило, має більший об’єм, ніж поняття, яке відбиває ознаку об’єкта.

Слід пам’ятати, що ознака об’єкта не просто стає суттєвою ознакою винаходу, а останній формулюється на основі відповідної ознаки об’єкта. Наприклад, в наслідку аналізу створеного об’єкта під час формулювання суттєвої ознаки винаходу одне з понять у групі взаємопов’язаних ознак об’єкта, яке характеризує матеріал мембрани (див. вище) «з пружинистої сталі марки 65 Г», було сформульоване узагальнююче поняття «пружна».

Результат визначення суттєвих ознак рішення доцільно привести у вигляді табл. 1. У стовпець 2 табл. 1 записують формулювання суттєвих ознак винаходу, що отримані на основі аналізу ознак об'єкта, наведених у стовпці 1.

Таблиця 1

Ознаки винайденого об'єкта Суттєві ознаки винаходу (рішення)
12

4. Визначити вид об’єкта та сформулювати суть рішення.

Під час формулювання суті винаходу необхідно пам'ятати, що в експертизі під суттю винаходу розуміють сукупність його суттєвих ознак. Указану сукупність отримують внаслідок аналізу винайденого об'єкта і заносять у табл. 1.

5. Вибрати із запропонованих аналогів найбільш близький аналог.

Вибір найбільш близького аналогу з наведених вихідних даних аналогів можна провести за допомогою табл. 2, де у стовпці 1 розміщують суттєві ознаки винаходу, вказані в табл. 1.

Таблиця 2

О з н а к и
Винаходу Аналогів
A1 A2 A3
1234

У стовпцях 1, 2 і т.п. табл. 2 розміщують одно функціональні ознаки аналогів, тобто не всі ознаки аналогів, а тільки ті, які мають таку ж функцію, як і суттєві ознаки рішення. При цьому необхідно слідкувати за тим, аби характеристика відповідної ознаки аналога була адекватна характеристиці ознаки рішення. Іншими словами, якщо у характеристиці суттєвої ознаки рішення три ступеня , то бажано, щоби аналогічна інформація у такому ж об'ємі була б наведена щодо такої ж ознаки аналога, тобто в його характеристиці має бути теж три ступеня.

6.Провести порівняльний аналіз винайденого об’єкта і найбільш близького аналога (прототипа) та обґрунтувати висновок про відповідність рішення вимозі новизни.

Для проведення порівняльного аналізу рішення з прототипом для визначення новизни доцільно скласти табл. 3.

Таблиця 3

О з н а к и Відміни і/та відрізняючи ознаки
рішення прототипу
123

Під час заповнення таблиці в перший стовпець записують суттєві ознаки рішення (по групах взаємопов'язаних ознак). Заповнення другого стовпця проводиться аналогічно до заповнення стовпців для аналогів табл. 2. Для цієї таблиці ще більш важливо, аби ступінь розкриття ознак прототипу відповідала ступеню розкриття ознак рішення. Тобто, наприклад, якщо у характеристиці однієї з ознак рішення вказано, що

"Обробляють
    сипучий матеріал
    в електромагнітному полі
         високої частоти"
,

то під час опису тієї ж дії в прототипі також має бути вказана частота електромагнітного поля, яке використовується. У третьому стовпці – результат порівняльного аналізу рішення та прототипу. Відміна подібної ознаки рішення в порівнянні з одно функціональною ознакою прототипу. Відрізняюча ознака у табл.  3 - ознака рішення, якому у прототипу нема ознаки з такою ж функцією.

Відміни рішення, які знаходяться у третьому стовпці таблиці, в подальшому використанні її для складання формули винаходу повинні бути перетворені у відрізняючи ознаки, тобто складні поняття, які дають однозначну інформацію про відрізняючи особливості винаходу. Наприклад, відміна " 100-150?С " не має самостійного інформаційного значення і має бути перетворена в ознаку : "нагрівають при 100-150?С".

7. Встановити відповідність рішення вимозі "винахідницький рівень".

Для встановлення відповідності рішення вимозі "винахідницький рівень" доцільно виписати окремо відрізняючи ознаки та технічний результат, який вони забезпечують. Висновок про відповідність рішенню цій вимозі може бути зроблений в тому випадку, якщо буде доведена новизна відрізняючої ознаки або новизна обумовленого ними результату, який забезпечує одержання переваг під час використання рішення.

Висновок про новизну відрізняючої ознаки може бути наведено, наприклад, у такому вигляді: "В результаті пошуку не знайдено інформації, яка дозволяє зробити висновок про відомість відрізняючої ознаки рішення" або "У джерелах інформації не знайдено описів відомих рішень чи об'єктів, які мають ознаку, що є відрізняючою для рішення, яке досліджується".

Висновок про новизну технічного результату, який обумовлений відомими відрізняючими ознаками, може бути, наприклад, сформульований таким чином:

"У патенті США 000000 описано пристрій, який містить …( вказується елемент, що є відрізняючою ознакою рішення, яке досліджується). У відомому пристрої він (елемент) забезпечує одержання ... результату. При використанні рішення, що досліджується, цей же елемент забезпечує одержання … ефекту, який не отримують ані в описі патенту США, ані в інших відомих рішеннях. Таким чином, новизна технічного ефекту свідчить про творчий характер рішення, тобто про відповідність рішення вимозі "винахідницький рівень".

Частіше за все зустрічається ситуація, де рішення має декілька відрізняючих ознак, кожна з яких відома з рівня техніки.

Встановлення творчого характеру рішення (відповідність вимозі "винахідницький рівень") для таких випадків зводиться до доказу новизни результату, обумовленого відомими з інших рівень ознаками. Новизна результату може бути одержана як новим ефектом, обумовленим взаємозв'язком однієї чи декількох ознак, які призводять до понад сумарного, тобто нового результату, так і новою поведінкою (виявленими властивостями) однієї з ознак. Якщо у характеристиці відрізняючої ознаки рішення фігурують якісні значення: інтервалу значення режиму, умови, тощо, то необхідно показати, що одержання певного результату не пов'язано (не виходить) з відомою залежністю вказаних значень і результату, який отримують, чи така залежність взагалі не відома.

Для одержання вірного висновку необхідно уважно вивчити основні принципи визначення охороноздатності технічних рішень (тема . Загальна схема виявлення винаходу (корисної моделі)).

8. Доказати придатність до використання винайденого об’єкта.

Треба показати можливість реалізації (здійснення) винаходу (КМ), що заявляється.

 

Для дослідження вибрати одне із трьох завдань у додатку 1 а.


НазадЗмiстДалi
КаталогIндекс роздiлу