КаталогIндекс роздiлу


Мiнiстерство освiти i науки України

НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

«ХАРКIВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ»

Спецiальнiсть: 7.000002
8.000002

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ
до виконання курсових робiт з дисциплiни
«ПАТЕНТНI ДОСЛIДЖЕННЯ»

Розробив:
ст. викладач кафедри IIВ
Лерантович Елiна Томашiвна

  Розглянуто
на засiданнi кафедри
«Iнформатика та iнтелектуальна власнiсть»
протокол № ______ вiд _______________________р.Харкiв
2009


У методичних рекомендацiях проаналiзовано основнi положення стандарту ДСТУ 3575-97, надано детальний, послiдовний порядок проведення патентних дослiджень, заповнення форми звiту при виконаннi курсових робiт. Рекомендацiї призначенi для студентiв, (слухачiв).

Методичнi рекомендацiї схваленi на засiданнi кафедри IIВ.

©, Лерантович Елiна Томашiвна, 2009 р.


ЗМIСТ 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

2 РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ

3 РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ПОШУКУ
      3.1 Визначення предмета пошуку
      3.2 Визначення держав пошуку iнформацiї
      3.3 Визначення класифiкацiйних iндексiв
      3.4 Визначення ретроспективностi (глибини) пошуку
      3.5 Вибiр джерел iнформацiї
      3.6 Обгрунтування регламенту пошуку

4 ПОШУК ТА ВIДБIР ДЖЕРЕЛ IНФОРМАЦIЇ
      4.1 Оформлення довiдки про пошук

5 СИСТЕМАТИЗАЦIЯ ТА АНАЛIЗ ВIДIБРАНОЇ IНФОРМАЦIЇ
      5.1 Визначення патентоспроможностi ОГДа
             5.1.1 Технiко-економiчнi показники ОГД та об’єктiв аналогiчного призначення
      5.2 Визначення ситуацiї щодо використання прав на об’єкти промислової власностi
             5.2.1 Динамiка патентування
             5.2.2 Визначення структури взаємного патентування
             5.2.3 Патенти-аналоги
             5.2.4 Аналiз можливостi застосування в ОГД вiдомих об'єктiв промислової власностi
             5.2.5 Аналiз лiцензiйної дiяльностi фiрм щодо ОГД
      5.3 Виявлення порушень прав власникiв чинних охоронних документiв та заявникiв на об’єкти промислової власностi

6 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ТА СКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИСНОВКIВ ЗВIТУ ПРО ПАТЕНТНI ДОСЛIДЖЕННЯ

7 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВIТУ ПРО ПАТЕНТНI ДОСЛIДЖЕННЯ 

СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ

ТЕМИ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБIТ

ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯПЕРЕДМОВА 

Оцiнка розробок i створення таких, що вiдповiдають кращим свiтовим досягненням i переважаючих їхнiх нових видiв устаткування, технологiчних процесiв, матерiалiв не можуть бути здiйсненi без проведення патентних дослiджень на всiх стадiях виконання науково-дослiдних робiт i дослiдно-конструкторських розробок.

Аналiз описiв вiтчизняних i закордонних винаходiв, а також iнформацiї технiчного, економiчного, правового й кон'юнктурного характеру дозволяє виявити конкуруючi напрямки в дослiджуванiй галузi, визначити найбiльш перспективнi з них, дати об'єктивну оцiнку новизни й технiко-економiчної ефективностi розроблювального об'єкта господарської дiяльностi (ОГД), використовувати при проведеннi науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт кращi досягнення свiтової науки; вчасно захищати власнi технiчнi, технологiчнi рiшення, виконанi на рiвнi винаходiв, патентами в Українi й за кордоном.

Проведення патентних дослiджень забезпечує пiдвищення ефективностi розробок i створює передумови для науково обґрунтованого планування цих робiт, освоєння у виробництвi технiчних, технологiчних новинок, запобiгання дублювання розробок.1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

В Українi проведення патентних дослiджень регламентовано державним стандартом ДСТУ 3575-97 "Патентнi дослiдження. Основнi положення й порядок проведення". Вiн встановлює основнi положення, порядок проведення й форму звiту про патентнi дослiдження. Стандарт застосовується у всiх областях господарської дiяльностi на етапах створення й використання об'єкта господарської дiяльностi. Проведення патентних дослiджень є обов'язковим для бюджетних установ або якi частково фiнансуються з державного бюджету.

Патентнi дослiдження (ПД) – системний науковий аналiз властивостей об'єкта господарської дiяльностi протягом його життєвого циклу, якi випливають з правової охорони об'єктiв промислової власностi1.


1ДСТУ 3574-97. Патентнi дослiдження. Основнi положення та порядок проведення. – Чинний вiд 01.01.98. – Держстандарт України, 1997. – 14 с.

Проведення патентного дослiдження складається з комплексу робiт, що включають:

Пiд час проведення патентних дослiджень використовується широкий круг джерел патентної та iншої науково-технiчної iнформацiї, а саме:

Можливiсть ефективного застосування патентної iнформацiї це iндикатор науково-технiчного прогресу, а патентнi дослiдження – це найважливiший iнструмент, за допомогою якого вирiшується завдання оцiнки конкурентiв, об'єктивного визначення серед них свого мiсця, вибору стратегiчних напрямкiв свого подальшого розвитку.

Професiйно проведенi патентнi дослiдження, дозволяють об'єктивно оцiнити технiчний рiвень i конкурентоспроможнiсть ОГД, що є пiдставою для подальшої комерцiалiзацiї нововведення (ОГД).

Тож, метою проведення патентних дослiджень є отримання даних для забезпечення високого технiчного рiвня та конкурентоспроможностi об’єктiв технiки, використання сучасних науково-технiчних досягнень та скорочення витрат за рахунок виключення дублювання дослiджень i розробок.

Одним з головних показникiв ефективностi дiяльностi пiдприємства в системi ринкового господарства стала його конкурентоспроможнiсть.

Конкурентоспроможнiсть – це властивiсть продукцiї, що виражає її здатнiсть бути реалiзованою споживачам на конкретному ринку в певний перiод, при наявностi товарiв-конкурентiв.

Вiдповiдно до стандарту ДСТУ 3575–97 суб'єкт господарської дiяльностi виконує патентнi дослiдження протягом життєвого циклу ОГД й, зокрема, при складаннi технiчного завдання на створення нової або модернiзованої продукцiї.

Життєвий цикл (ЖЦ) ОГД – це сукупнiсть взаємопов'язаних процесiв його створення, використання та послiдовного удосконалення. Згiдно ДСТУ 3278–95 «Система розроблення та поставлення продукцiї на виробництво» життєвий цикл ОГД складається з наступних стадiй:

Правильно проведенi патентнi дослiдження дозволяють прогнозувати спад у розвитку ринку конкретної продукцiї або, навпаки, бурхливий його рiст, виявляють умови конкуренцiї на ринку продукцiї конкретного виду, включаючи визначення потенцiйних конкурентiв, напрямкiв їхньої дiяльностi, вибiр ринкової нiшi.

ОГД, до якого належать продукт (пристрiй, речовина, штам мiкроорганiзму, культура клiтин, рослин i тварин), спосiб, позначення товарiв i послуг, є частиною продукцiї – матерiального результату трудової дiяльностi або виробничих процесiв, що має також кориснi властивостi i призначений для використання споживачем.

Кожна стадiя життєвого циклу являє собою творчий процес, який виконується суб'єктом господарчої дiяльностi та закiнчується створенням вiдповiдної продукцiї, що має кориснi властивостi i призначена для використання споживачем.

Усi стадiї життєвого циклу ОГД є самостiйним об'єктом планування та фiнансування, у процесi якої проводять роботи, що належать до даної стадiї.

Стадiя “Дослiдження та обґрунтування розробки” триває вiд виникнення задуму до обґрунтування можливостi й доцiльностi створення ОГД. На цiй стадiї здiйснюється прогнозування, перспективне та поточне планування, розробка наукових проектiв.

Стадiя «Розроблення ОГД» полягає у змiнi стану ОГД – вiд формулювання вимог технiчного завдання щодо виконання науково-дослiдних (НДР), дослiдно-конструкторських (ДКР) i дослiдно-технологiчних (ДТР) робiт на створення (модернiзацiю) ОГД до втiлення їх у нових (модернiзованих) дослiдних зразках, матерiалах, послугах, тобто до їх матерiалiзацiї. На цiй стадiї суб'єктом господарської дiяльностi виконуються наступнi види робiт: НДР, ДКР (ДТР).

Стадiя «Виробництво ОГД» – це процес органiзацiї та здiйснення виготовлення ОГД, який залежно вiд методу виготовлення та обсягу випуску ОГД має рiзновиди.

На стадiї «Експлуатацiя (споживання) або застосування ОГД» суб'єктом господарської дiяльностi реалiзується, пiдтримується та вiдновлюється якiсть ОГД на таких етапах, з яких складається ця стадiя: введення в експлуатацiю, використання за призначенням, зберiгання в процесi експлуатацiї, транспортування в процесi експлуатацiї, технiчне обслуговування, поточний та середнiй ремонт, припинення експлуатацiї, списання (передавання, утилiзацiя, знищення).

Мiж життєвим циклом ОГД та видами робiт пiд час проведення патентних дослiджень, регламентованих ДСТУ 3575–97 iснує тiсний взаємозв'язок. ПД включають наступнi стадiї (види робiт):

Вибiр джерел iнформацiї безпосередньо впливає на якiсть i достовiрнiсть результатiв патентних дослiджень, а також на трудомiсткiсть їх проведення.

Порядок проведення патентних дослiджень включає наступнi етапи:

Мета розробки даного посiбника – запропонувати студентам старших курсiв спецiальностi 7.00002 та 8.00002 при вивченнi дисциплiни «Патентно-кон’юнктурнi дослiдження», та виконання дипломних робiт деякi особливостi технологiї проведення патентних дослiджень i складання звiту з прикладами та коментарiями.2 РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ

Проведення патентних дослiджень починається з розробки виконавцем завдання.

Завдання, узгоджуване з керiвником проекту (роботи), включає:

По змiстовнiй спрямованостi Завдання патентного дослiдження можна об'єднати в наступнi групи:

Завдання може бути уточнене пiсля проведення пошуку й попереднього аналiзу iнформацiї. На кожному етапi Завдання на проведення патентних дослiджень має свiй порядковий номер та складається за формою, наведеною нижче.

У пунктах Завдання:

Згiдно з ДСТУ 3575–97 патентна ситуацiя щодо ОГД – це сукупнiсть даних з правової охорони об'єктiв промислової власностi, тобто данi про патентоспроможнiсть ОГД, про ситуацiю щодо використання прав на об'єкти промислової власностi та про порушення прав власникiв чинних охоронних документiв та заявникiв на об'єкти промислової власностi.

Метою патентних дослiджень може бути:

При заповненнi форм Завдання слiд також правильно зазначити види робiт, виконаних при проведеннi патентних дослiджень:

При заповненнi форми Завдання треба дотримуватись наступних рекомендацiй.

У графi 1 табл. А.1 зазначають види робiт, тобто формулюється короткий змiст робiт, якi необхiдно виконати на даному етапi (стадiї).

З кожного виду роботи визначаються пiдроздiли-виконавцi, що зазначаються в вiдповiднiй графi 2.

У графi 3 зазначається прiзвище та iнiцiали вiдповiдальних виконавцiв,

У графi 4 – строки виконання кожного виду роботи.

У графi 5 – iдентифiкатор форм звiту, що виконуються вiдповiдальним виконавцем.

Див. Приклад заповнення "Завдання".3 РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ПОШУКУ

Регламент пошуку являє собою програму, яка визначає межi проведення пошуку за фондами патентної та iншої науково-технiчної iнформацiї.

Для визначення меж пошуку треба:

Класифiкацiйнi iндекси визначаються виходячи iз формулювання предмета пошуку.

Регламент пошуку розроблюється вiдповiдно до мети патентних дослiджень, яка наведена в Завданнi на проведення патентних дослiджень, та залежить вiд стадiї життєвого циклу ОГД.

Початковою стадiєю життєвого циклу ОГД, є формування плану дослiджень i розробок. Першим етапом дослiдження є прогнозування розвитку виду технiки, технологiї, до якої ставиться дана проблема. При цьому проблема формулюється в загальному видi й, як правило, не мiстить прямої вказiвки щодо об'єкта розробки, тому необхiдно насамперед виявити конкретнi проблеми, що поставленi перед розробниками того виду технiки, технологiї, до якої буде вiдноситися об'єкт розробки. Для цього доцiльно спочатку провести пошук на глибину 2-3 роки й виявити країни (фiрми), у яких фахiвцi займаються рiшенням аналогiчних проблем, а також виявити основнi й сумiжнi класифiкацiйнi рубрики МПК, НПК, УДК, необхiднi для складання регламенту пошуку.

При проведеннi патентних дослiджень на наступних стадiях використовують регламент, складений на попереднiй стадiї, доповнюючи його в мiру конкретизацiї проблеми новими класифiкацiйними рубриками, новими країнами й джерелами iнформацiї. Визначену мету пошуку заносять в графу 2 табл. Б.1 «Регламент пошуку».

3.1 Визначення предмета пошуку

Важливою складовою при виконанi патентних дослiджень є визначення предмету пошуку.

Предмет пошуку визначають виходячи з конкретних завдань патентних дослiджень, категорiї об'єкта дослiдження (пристрiй, спосiб, речовина), а також з того, якi його елементи, параметри, властивостi й iншi характеристики передбачається дослiджувати.

При формуваннi предмета пошуку слiд ураховувати наступне:

Якщо об'єктом дослiдження є ПРИСТРIЙ (машина, прилад, обладнання тощо), то предметом пошуку можуть бути:

Приклад:

Якщо ОГД пристрiй – «Газоструминний млин» то складовi предмету пошуку можуть бути такi:

Якщо ОГД, що дослiджується, – СПОСIБ (технологiчний процес), то предметом пошуку можуть бути:

Приклад:

Якщо ОГД "Спосiб одержання препарату для лiкування грипу" то складовi предмету пошуку можуть бути такi:

Якщо ОГД – РЕЧОВИНА (композицiя, хiмiчна сполука тощо), то предметами пошуку можуть бути:

Приклад: Якщо ОГД речовина –"Препарат для лiкування грипу" може мати такi складовi предмета пошуку:

Формулюють предмет пошуку з використанням термiнологiї, прийнятої у вiдповiднiй системi класифiкацiї.

Приклад. Пiдприємство веде роботи, пов'язанi з однiєю з технологiй прокладання електричних кабелiв. Предмет пошуку формулюється як:

"Прокладання електричних кабелiв або лiнiй у землi або водi, або по поверхнi землi або водi ".

Даний предмет пошуку може бути розбитий на пiдроздiли, наприклад:

Варто пам'ятати, що така розбивка має сенс в основному для визначення сукупностi рубрик МПК, по яких буде вестися пошук. Логiчно можливi й iншi способи прокладки кабелiв, що не допускають такої розбивки, в цьому випадку розбивка предмета пошуку може привести до втрати найцiннiшої iнформацiї. Рубрiкатори МПК вiдображають структури об'єктiв (видiв) технiки на базi минулого досвiду. Тому рекомендується у випадку розбивки предмета пошуку ввести додатковий (необов'язково) роздiл "технiчнi рiшення, що комплексно виконують необхiдну функцiю".

Предмет пошуку та мету пошуку, яка залежить вiд задач патентних дослiджень, заносять в графи 1 и 2 табл. Б.1 “Регламент пошуку”.

3.2. Визначення держав пошуку iнформацiї

При вiдборi держав пошуку також керуються задачами проведення ПД. За результатами попереднього пошуку визначають коло держав, де дана галузь науки розвинута найбiльше. До перелiку країн, обов'язкових для вивчення, входять Україна (UA), Росiя (RU), СРСР (SU), США (US), Францiя (FR), Швейцарiя (СН), викладеним (до експертизи) заявкам Нiмеччини (DE), Великобританiї (GB), Європейського патентного вiдомства (ЕР), Японiї (JP).

Назви країн треба вказувати згiдно iз стандартом ВОIВ (st.3) стосовно двобуквених кодiв для представлення держав, iнших адмiнiстративних одиниць та мiжурядових органiзацiй, та занести в графу 3 табл. Б.1 “Регламент пошуку”.

3.3 Визначення класифiкацiйних iндексiв

Для правильного проведення пошуку iнформацiї необхiдно визначити класифiкацiйнi iндекси з кожного предмета пошуку.

Для пошуку науково-технiчної iнформацiї використовують унiверсальну десяткову класифiкацiю (УДК).

Для пошуку патентної iнформацiї використовують мiжнародну (МПК) та нацiональнi системи патентних класифiкацiй (НПК). Критерiєм вiдбору iнформацiї для визначення новизни технiчних рiшень служить подiбнiсть їхньої технiчної сутностi й результату, що досягається при використаннi.

Виявленi класифiкацiйнi iндекси, заносяться в у графу 4 таблицю Б1. “Регламент пошуку.

3.4 Визначення ретроспективностi (глибини) пошуку

Глибина пошуку iнформацiї залежить вiд задач ПД та рiзних стадiях життєвого циклу ОГД.

При проведеннi патентних дослiджень iз метою визначення досягнутого рiвня й тенденцiй розвитку виду технiки, до якого вiдноситься розроблювальний об'єкт, пошук проводять на глибину, достатню для встановлення тенденцiй розвитку даного виду технiки (у середньому 5 рокiв).

При дослiдженнi новизни розробок, що належать до профiлюючих напрямкiв дiяльностi органiзацiї, а також винаходiв, що планується патентувати за рубежем, патентний пошук проводиться, як правило, на глибину 50 рокiв, що передують подачi заявки на винахiд.

При дослiдженнi новизни розробок, що не вiдносяться до профiлюючих напрямкiв дiяльностi органiзацiї, патентний пошук проводиться на глибину не менш чим 15 рокiв, що передують подачi заявки на винахiд.

Для нових областей технiки пошук проводиться, починаючи з перших за часом публiкацiй патентних документiв по цьому напрямку.

Глибина пошуку по джерелам кон’юнктурно-економiчної iнформацiї прийнята 5 рокiв.

Глибину пошуку треба вказувати у виглядi iнтервалу рокiв (наприклад, 1999-2009 рр.) для кожного джерела iнформацiї.

Глибина пошуку вказується в графi 5 табл. Б.1 “Регламент пошуку”.

3.5 Вибiр джерел iнформацiї

При проведеннi патентних дослiджень використовується широке коло джерел патентної й науково-технiчної iнформацiї. Правильний вибiр джерел iнформацiї впливає на якiсть i вiрогiднiсть всiх патентних дослiджень, а також на витрати на їх проведення. Вибiр джерел iнформацiї здiйснюють з урахуванням:

Найбiльш широке коло джерел iнформацiї використовують при проведеннi патентних дослiджень з метою вивчити досягнутий у свiтi рiвень даного виду об'єктiв технiки й визначити тенденцiї розвитку дослiджуваної областi.

Для одержання новiтнiх вiдомостей про досягнення науки й технiки необхiдно брати до уваги оперативнiсть виходу у свiт джерел iнформацiї, що використовуються при пошуку.

Найбiльш оперативним джерелом патентної iнформацiї є патентнi бюлетенi, що видаються патентними вiдомствами країн свiту й iн. Iз джерел науково-технiчної iнформацiї найбiльш оперативними є звiти про НДР i ОКР, про командировки за кордон, матерiали симпозiумiв, конференцiй, статтi в журналах i т.д.

Iнформативнiсть джерела оцiнюється по характеру вiдомостей, що помiщаються в ньому, по ступеню подробицi викладу сутi питання й по повнотi публiкацiй. Джерела iнформацiї можуть мiстити iнформацiю технiчного, економiчного (технiко-економiчнi показники), кон'юнктурно-економiчного або правового характеру. По ступеню подробицi викладу всi джерела iнформацiї можна роздiлити на що публiкують:

Бiблiографiчнi документи мiстять сигнальнi покажчики й ознаки джерел iнформацiї без розкриття їх сутностi, якi необхiднi для первинної орiєнтацiї споживачiв iнформацiї в документному потоцi. Вони, як правило, являють собою основу iнформацiйно-пошукового апарату бiблiотек. До них належать каталоги (алфавiтнi, систематичнi, предметнi), картотеки, бiблiографiчнi покажчики, списки, огляди тощо.

До реферативних документiв вiдносять такi, що є результатом аналiтично-статистичної переробки iнформацiї у виглядi стислого викладу основного змiсту первинних документiв (повний опис винаходiв, книги, статтi, монографiї, i т.п.).

При звертаннi до реферативних видань типу “Изобретения стран мира” (ИСМ) варто звернути увагу, що для позначення елементiв iнформацiї на лицьовiй сторонi карток видання використовуються стандартнi “Цифровi коди для iдентифiкацiї даних” (коди INID, стандарт ВОIВ st.9), погодженi на мiжнародному рiвнi. Значення кодiв, використовуваних у реферативних виданнях наступнi:


3.6 Обгрунтування регламенту пошуку

Регламент пошуку обов’язково супроводжується обґрунтуванням, що розкриває мету ПД.

Приклад. Обгрунтування регламенту пошуку на етапi вибору напряму дослiдження НДР по темi «Спосiб виготовлення шоколаду».

Завданням дослiдження є отримання вихiдних даних для визначення досягнутого технiчного рiвня та тенденцiй розвитку даного виду технiки, а також патентної ситуацiї.

По результатам попереднього пошуку iнформацiї за фондами України та вiдомих iноземних країн за останнi два роки дозволив виявити, що провiдними країнами у розробцi технологiї виготовлення шоколаду та його використання є Нiмеччина, Швейцарiя, Велика Британiя, Францiя, США i Японiя. Цi держави обранi в якостi держав пошуку.

Ретроспективнiсть пошуку приймають 10 рокiв – щодо патентної, науково-технiчної та 5 рокiв щодо кон'юнктурно-економiчної iнформацiї. Це зумовлено ступенем оновлення iнформацiї i достатнiстю її для розв'язання поставлених завдань.

Завдання i регламент пошуку складаються виконавцями спiльно iз патентознавцем на основi результатiв попереднього вивчення патентних та науково-технiчних джерел.

Для виявлення перспективних i прихованих тенденцiй залучається монографiчна, довiдкова, навчальна й оглядова лiтература по областi знань, провiдної стосовно дослiджуваної. Виявленi в цiй лiтературi тенденцiї й способи їхньої реалiзацiї служать додатковими ознаками вiдбору iнформацiї, що переглядається.

Рекомендується контрольний перегляд iнформацiї пiсля встановлення тенденцiй, для чого проглядаються вiдповiднi науково-популярнi видання, особливо перiодичнi.

Див. приклад заповнення «Регламенту пошуку»4 ПОШУК ТА ВIДБIР ДЖЕРЕЛ IНФОРМАЦIЇ

При проведеннi ПД на рiзних стадiях ЖЦ ОГД виконуються рiзнi види дослiджень: технiчного рiвня, тенденцiй розвитку даного виду технiки, патентоспроможностi, виявлення порушення прав, новизни технiчних рiшень. Для виконання таких рiзних робiт потрiбна рiзна по характеру й обсягу iнформацiя.

Пiд час проведення всiх видiв патентних дослiджень насамперед використовують реферативну iнформацiю про останнi досягнення науки i технiки, яка видається росiйськими iнформацiйними органами ВIНIТI та ВНДIПI, описи до патентiв України на винаходи та описи винаходiв СРСР, звiти про НДР, ДКР, ДТР, офiцiйнi нормативнi матерiали, стандарти, технiчнi умови, кон'юнктурно-економiчну iнформацiю (проспекти, каталоги, фiрмовi довiдники) та iншу науково-технiчну iнформацiю. Використання цих джерел iнформацiї в багатьох випадках дозволяє одержати бажаний результат з мiнiмальними трудовитратами

Найважливiшою умовою вiдбору iнформацiї є її релевантнiсть предмету та метi пошуку, що визначенi регламентом пошуку на конкретному етапi.

Релевантнiсть мiра вiдповiдностi результатiв пошуку завданню поставленого в пошуковому запитi. Визначає, наскiльки повно той або iнший документ вiдповiдає критерiям, вказаним в запитi користувача.

Пiд час вiдбору iнформацiї, залежно вiд стадiї життєвого циклу ОГД, застосовуються рiзнi критерiї.

Так, для дослiдження технiчного рiвня та тенденцiй розвитку певного ОГД на передпроектних стадiях такими критерiями можуть бути:

Наприклад, на етапi розробки технiчного завдання на проведеннi НДР вiдiбрана iнформацiя повинна забезпечити дослiдження технiчного рiвня й тенденцiй розвитку даного виду технiки, а на етапi розробки технiчної документацiї – дослiдження технiчного рiвня виду технiки, новизни й патентної чистоти ОГД.

При цьому на кожному наступному етапi виконання ПД використовується вся iнформацiя отримана при пошуку на попередньому етапi. Пошук виконують згiдно з регламентом пошуку.

Критерiєм вiдбору iнформацiї для визначення патентоспроможностi ОГД є схожiсть його технiчної сутi та результату, який досягається при використаннi.

Для виявлення порушення прав пошук проводять на основi тiльки патентної документацiї, вiдбираються охороннi документи, якi мiстять технiчнi рiшення, що безпосередньо стосуються дослiджуваного ОГД, а потiм проводиться пошук вiдомостей для установлення правового статусу вiдiбраних охоронних документiв, насамперед для того, щоб визначити дiє чи не дiє той або iнший охоронний документ.

Практика проведення ПД за джерелами патентної iнформацiї розрiзняє п'ять видiв пошуку:

За джерелами iншої науково-технiчної iнформацiї застосовують


4.1 Оформлення довідки про пошук

Результати проведеного пошуку оформляють як довiдку про пошук (додаток В).

Довiдка є звiтом про виконання регламенту пошуку i мiстить номер та дату завдання на проведення ПД, етап ОГД, номер та дату регламенту пошуку, а також дату початку та закiнчення пошуку. Данi заносяться в таблицю В.1 Пiсля заповнення табл.. В.1 у пунктi В.2 Довiдки про пошук надаються висновки про виконання регламенту пошуку.

У графi 1 табл. В.1 зазначається предмет пошуку. У графi 2 надається перелiк держав пошуку.

У графi 3 наводяться класифiкацiйнi iндекси стосовно патентної документацiї вiдповiдно до систем патентної класифiкацiї, чинних в державах протягом пошукового перiоду Для iншої науково-технiчної документацiї наводяться iндекси УДК.

У графi 4 дається перелiк тих iнформацiйних баз патентної та iншої науково-технiчної документацiї, якi були використанi пiд час проведення пошуку: ДНТБ, Фонду патентної документацiї громадського користування Укрпатенту України, ЦНТЕI, ВПТБ, галузевi бази даних, бази даних органiзацiї, бази даних мережi Internet та iн.

У графi 5 дається перелiк найменувань джерел патентної iнформацiї, за якими було проведено пошук.

У графi б – перелiк найменувань джерел iншої науково-технiчної iнформацiї, за якими було проведено пошук.

Приклад наведено нижче.

В обох останнiх графах пiсля найменування джерела iнформацiї зазначається мiнiмум бiблiографiчних даних про них (випуск, номер, рiк видання) та межi перегляду «вiд – до».

Наприклад:

Див. Приклад заповнення «Довiдки про пошук».5 СИСТЕМАТИЗАЦIЯ ТА АНАЛIЗ ВIДIБРАНОЇ IНФОРМАЦIЇ

Аналiз вiдiбраної документацiї починається з її систематизацiї, що залежить вiд виду робiт, що виконуються при проведеннi патентних дослiджень.

5.1 Визначення патентоспроможностi ОГД

Так, для визначення патентоспроможностi ОГД масив вiдiбраних документiв систематизують так, щоб можна було скласти уявлення про рiвень технiки, а саме у такому порядку:

Вiдiбрана патентна документацiя систематизується по країнам видачi охоронних документiв, а охоронi документи – по датi публiкацiї.

Наукова-технiчна документацiя – за найменуванням джерел.

Документацiя, що вiдома з джерел посилання – за видом публiкацiї.

Пiсля систематизацiї усiєї вiдiбраної при пошуку документацiї проводять попереднiй аналiз, у результатi якого вiдбирають винаходи, якi становлять iнтерес для розробника. Данi про патентну документацiю, вiдiбрану для подальшого аналiзу, вносять до форми Г. 1. 1.

У графi 1 вказують назву об'єкта господарської дiяльностi i, якщо необхiдно – його складовi (тобто предмет пошуку).

У графi 2 – наводять бiблiографiчнi данi вiдiбраного охоронного документа у такому порядку:

У графi 3 наводять вiдомостi щодо дiї охоронних документiв на момент проведення патентних дослiджень. (дiє/не дiє). Якщо охоронний документ «не дiє» вказати джерело iнформацiї про припинення дiї.

Приклад заповнення форми Г.1.1

Форма Г. 1.1 Патентна документацiя, вiдiбрана для подальшого аналiзу

ОГД, його складовi частини Документи на об'єкти промислової власностi
Конструкцiя холодильника для шахтної зони доменних печей. Конструкцiя систем охолодження доменних печей. Конструкцiя вузлiв холодильника: дiаметр трубок, крок мiж трубками, вiдстань вiд вiсi трубки до робочої поверхнi, форма поперечного перетину трубки, форма робочої поверхнi, конструкцiя ребер. бiблiографiчнi данi реферат вiдомостi щодо їхньої дiї
Україна
1. Пат. 2951 Україна, МПК С21В7/10. Система охолодження доменної печi / Бондаренко В.В., Абсалямов Ю.Г, Шеремет В. О., Костенко Г. П., Артеменко Д.Г., заявник; Вiдкрите акцiонерне товариство "Виробничо-технiчне пiдприємство "Укренергочормет", Криворiзький державний гiрничо-металургiйний комбiнат "Криворiжсталь", володар патенту. - № 20031211999; заявл. 22.12.03; опубл. 15.09.04. Розташування холодильникiв, та їх поєднання. чинний
2. Пат. 44821 Україна, МПК F27B1/24; C21B7/10. Охолоджувальна плита для шахтових печей / Хiллє Х., Отремба В., заявник; СМС Шлєманн-Зiмаг АГ, володар патенту. - № 98063276; заявл. 23.06.98; опубл. 15.03.02. Мiдна плита з прямолiнiйною внутрiшньою та криволiнiйною зовнiшньою поверхнями. не чинний
3. Пат. 49885 Україна, МПК С21В7/10. Охолоджувальний елемент для шахтових печей (варiанти) / Хайнрiх П., заявник; СМС Шлєманн-Зiмаг АГ, володар патенту. - № 98116106; заявл. 18.11.98; опубл. 15.10.02. Мiдна плита з круглими або iншої форми каналами, та загнутими кромками пiд 90 о, якi пропущенi крiзь кожух. не чинний
4. Пат. 55443 Україна, МПК C21C5/44; C21B7/10; F27D1/12. Вогнетривка стiнка i металургiйна ємнiсть, яка мiстить таку вогнетривку стiнку / Лаар Я., Тiйгуiс Г., заявник; Корус сталь Б.В., володар патенту. - № 99084810; заявл. 28.01.98; опубл. 15.04.03. Мiдна плита з водяним охолодженням. Має вкладишi, що перемiщуються в верх i убiк. Футеровка графiт 60-150 Вт/(м*К) чинний
5. Пат. 68884 Україна, МПК С21В7/10. Холодильник доменної печi / Курганов В.О., Дворянiнов В.О., Гоч М.Г., Кисiль В. В., Лобанов Б. Г., Ткаченко С. Є., Жарiков А. М., Вибанець О. О., Гусаров О. С., заявник; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю науково-впроваджувальне пiдприємство "Рапiд", Український державний iнститут по проектуванню металургiйних заводiв, володар патенту. - № 20031110297; заявл. 14.11.03; опубл. 16.08.04. Плита зроблена з металу має ребра. чинний
6. Пат. 70999 Україна, МПК С21В7/10. Охолоджувальна плита для охолоджуваних шахтних печей / Хайнрiх П., Хiлле Х., заявник; СМС Демаг Акцiєнгезелльшафт, володар патенту. - № 2001117663; заявл. 06.04.00; опубл. 15.11.04. Плита зроблена з мiдi має ребра. Чинний
USA
29. №20020121320 USA, С21В7/10; C22F1/16. Method for quenching metallic workpieces / Neubauer U., заявник i володар патенту. - № 20020121320; заявл. 05.09.02; опубл. 05.09.02. Охолодження деталi iнетрним газом, або сумiшшi газiв, якi нагрiваються забираючи тепло деталi та потiм можуть бути зпаленими на пальниках. Заявка
ЕРВ
56. Пат. 0816515 EP, МПК C21B7/10, F27D1/12. Kuhlplatte fur metallurgische Ofen der Eisen- und Stahlindustrie / Ulrich S. - заявник; SMS Schloemann-Siemag AG, Hundt & Weber GmbH, володар патенту. - № 97110960.8; - заявл. 02.07.1997; опубл. 25.09.2002. Чотирьохтрубний холодильник з ребрами. Змiйовик, що має 1 ввiд та 1 вивiд. Матерiал - мiдь для корпусу та трубки. По боках має фланцi.  
57. Пат. 0918092 ЕР, МПК C21B7/10,. Kuhlelemente fur Schachtofen. Heinrich P. - заявник; SMS Demag AG, Hundt & Weber GmbH володар патенту. - № 98121263.2; - заявл. 07.11.1998; опубл. 09.07.2003. Плита з прямокутними або овальними каналами. На поверхнi - ребра. На торцевих пази та шипи для забезпечення газощiльностi. Матерiал - мiдь.  

Данi про науково-технiчну документацiю, вiдiбрану для наступного аналiзу, наводять у формi Г. 1. 2, вказують найменування ОГД, його складовi частини (графа 1), назву джерел iнформацiї подають мовою оригiналу (графа 2), їх бiблiографiчнi данi (графа 3).

Бiблiографiчнi данi вiдiбраного документу наводять у такому порядку:

Стосовно фiрмової iнформацiї подають назву фiрми мовою оригiналу та вихiднi бiблiографiчнi данi джерела iнформацiї..

Приклад заповнення форми Г.1.2

Форма Г.1.2 Iнша науково-технiчна документацiя, вiдiбрана для подальшого аналiзу

ОГД, його складовi частини Джерела iнформацiї Бiблiографiчнi данi
1 2 3
Конструкцiя холодильника для шахтної зони доменних печей. Книга: Конструкцiя холодильника для шахтної зони доменних печей. Воронiн А.А. Київ: Наукова думка, 2005.–423с.
Конструкцiя систем охолодження доменних печей. Сталь. – 2001. – №9. – С.31–35. Продление срока службы футеровки доменных печей наведением титанистого гарнисажа. / А.Я.Кузовков, В.В. Филиппов, В.С.Рудин, Б.П.Рыбаков, А.Ю. Чернавин.
Конструкцiя вузлiв холодильника: дiаметр трубок, крок мiж трубками, вiдстань вiд вiсi трубки до робочої поверхнi, форма поперечного перетину трубки, форма робочої поверхнi, конструкцiя ребер. Дисертацiя к.т.н. «Совершенствование холодильника» Чугунков М.Д. Харкiв, 2008.–450 с
Матерiали для виготовлення вузлiв холодильника. Сталь. – 2003. – №2 – С.13–17. Стокман Р., Лаар Р. /Новые конструкции оборудования доменных печей.
«Сборник рефератов НИР и ОКР» Отчет о НИР Матерiали для виготовлення вузлiв холодильника . Сер. 5, 2007.–№8. инв. № 665687588

Якщо документ виявлено у перелiку посилань статтi або iншого джерела iнформацiї, якi переглядаються, i не знайдено його повний текст, то вiдомостi про нього заносять до форми Г. 1. 3.  

Приклад заповнення форми Г.1.3

Форма Г.1.3 Документацiя, що вiдома з джерел посилання, але не виявлена в процесi пошуку

Бiблiографiчнi данi щодо
джерела посилання документа, на який посилаються
1 2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_V-22_Osprey Е. И. Ружицкий. Американские самолёты вертикального взлёта – М.: «Астрель», 2000.
База данных ГПНТБ России Н. И. Позднякова. Исследование и выбор оптимальных параметров аппаратов вертикального взлета и посадки (АВВП) народнохозяйственного применения: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук. – М.:, 1996.

В випадку вiдсутностi даних, таблицю все одно заповнюємо, наступним чином.

Форма Г.1.3 Документацiя, що вiдома з джерел посилання, але не виявлена в процесi пошуку

Бiблiографiчнi данi щодо
джерела посилання документa, на який посилаються
1 2
Документацiя, що вiдома з джерел посилання, але не виявлена в процесi пошуку, вiдсутня.

5.1.1.Технiко-економiчнi показники ОГД та об’єктiв аналогiчного призначення

Характеристики технiчної досконалостi створюваних ОГД базуються на зiставленi значень технiко-економiчних показникiв.

Процес оцiнки технiчного рiвня ОГД включає:

Номенклатура показникiв повинна забезпечити можливiсть зiставлення рiзних зразкiв продукцiї одного виду. Визначення номенклатури здiйснюється виходячи iз цiлей оцiнки й з урахуванням показникiв зазначених у стандартах, документацiї по продукцiї, каталогах, проспектах, патентної й кон'юнктурно-економiчної iнформацiї.

Номенклатура показникiв включає класифiкацiйнi та оцiночнi показники.

Класифiкацiйнi – характеризують призначення та галузь застосування ОГД i об'єктiв аналогiчного призначення.

До класифiкацiйних вiдносять:,

Класифiкацiйнi показники дозволяють вiднести об'єкти до групи аналогiв.

Оцiночнi – вiдзначають функцiональнi, ресурсозберiгаючi, природоохороннi, ергономiчнi та естетичнi якостi продукцiї.

Для кожного такого показника повинно бути зазначений його вплив на технiчний рiвень продукцiї (наприклад, пiдвищенню технiчного рiвня продукцiї вiдповiдає збiльшення значень показника. Оцiночнi показники використовують для порiвняння ОГД i аналогiчних об'єктiв.

До оцiночних вiдносять:

Всi технiко-економiчнi показники (ТЕП) об'єктiв-аналогiв необхiдно привести до єдиної системи одиниць вимiрювання.

Вiдомостi, що характеризують технiко-економiчнi показники ОГД та об'єктiв аналогiчного призначення, заносяться у форму Г.1.4.

У графi 1 форми Г.1.4 вказують найменування та одиницi вимiру основних технiко-економiчних показникiв, за якими проводять порiвняння.

У графах 2–7 подають технiко-економiчнi показники: об'єкта за стандартом або технiчними умовами; об'єктiв-аналогiв. Якщо такi об'єкти пiд час пошуку не виявленi, у графi 2 зазначають – «Не виявлено».

Заповнення графи 6 на етапi формування плану дослiджень i розробки не проводять, бо показники об'єкта, що планується до розробки, мають вiдповiдати показникам перспективного зразка.

У графу 7 “ТЕП перспективного зразка” на етапах формування плану дослiджень заносять значення показникiв, якi прогнозують на рiк початку випуску об'єкта.

Як правило, об'єкти-аналоги мають бути промислове освоєними, а як виняток, ними можуть бути технiчнi рiшення за охоронними документами; ОГД та перспективного зразка. Кiлькiсть граф визначається кiлькiстю об'єктiв-аналогiв, а в кожнiй графi подаються такi вiдомостi: держава, фiрма або органiзацiя, модель, рiк освоєння.

Приклад заповнення форми Г.1.4 щодо технiко-економiчних показникiв ОГД

Форма Г. 1.4 Технiко-економiчнi показники ОГД та об’єктiв аналогiчного призначення

Найменування та одиницi вимiру Технiко-економiчнi показники
об’єкта за стандартами або технiчними умовами об’єкта-аналога (держава, фiрма, органiзацiя, модель, рiк освоєння) ОГД перспективного зразка
Україна, НДI «Енергосталь», чотирьох-трубний холодильник, 1985. Люксембург, Paul Wurth, мiдний холодильник з овальними каналами, 1997 - Нiмеччина, ХКМ (HKM), Paul Wurth
1. Стiйкiсть холодильника, рокiв. 5-7 5-7 15-20 - 15-20
2. Матерiал, назва Сiрий чавун Сiрий чавун Мiдь - Мiдь
3. Довжина холодильника, м. 2 2 4,95 - 4,95
4. Кiлькiсть трубок, шт. 4 4 4 - 4
5. Форма перетину каналiв кругла кругла овальна - овальна
6. Кiлькiсть виводiв, шт 8 8 8 - 8

Розробка знаходиться на стадiї життєвого циклу «дослiдження та обґрунтування розробки ОГД», зокрема, на цiй стадiї життєвого циклу, необхiдно визначити тi технiко-економiчнi показники, якi повиннi забезпечити в майбутньому створення ОГД з покращеними показниками, що становлять iнтерес для споживачiв

Для порiвняння технiко-економiчних показникiв були обранi наступнi об’єкти:

Для одержання правової охорони необхiдно здiйснити аналiз розроблюваного ОГД на вiдповiднiсть умовам патентоспроможностi. Визначення патентоспроможностi полягає у визначеннi її критерiїв, тобто новизни, винахiдницького рiвня, промислової придатностi винаходу який буде створено.

Аналiз новизни здiйснюють шляхом порiвняння сукупностi ознак винаходу (корисної моделi), що передбачається, з сукупнiстю ознак виявленого найбiльш близького аналога (прототипу).

Винахiд має винахiдницький рiвень, якщо для фахiвця вiн не випливає з рiвня технiки.

Винахiд (корисна модель) є промислове придатним, якщо його може бути використано в промисловостi, сiльському господарствi, медицинi чи iншiй сферi дiяльностi.

Аналiз можливостi використання винаходу (корисної моделi) здiйснюється на основi вiдомостей про його призначення, вiдомостей про засоби i методи, за допомогою яких можливе здiйснення винаходу (корисної моделi), а також вiдомостей про те, що реалiзацiя вказаного призначення дiйсно можлива в разi здiйснення винаходу (корисної моделi).

Результати заносять до форми Г.1.5.

У графi 1 форми Г.1.5 надається назва ОГД або тих його складових частин, на якi подано заявку на видачу патенту на винахiд (корисну модель), а також тих його складових частин, якi вже мають правову охорону.

У графi 2 вказують сукупнiсть ознак винаходу який створено в процесi розроблення ОГД або його складових частин.

У графi 3 подають бiблiографiчнi данi прототипу.

У графi 4 вказують сукупнiсть ознак прототипу.

У графi 5 вказують очiкуваний технiчний результат. При цьому пiд технiчним результатом, якого можна досягти при здiйсненнi винаходу, розумiють виявлення нових технiчних властивостей об'єкта винаходу, що обумовленi введенням до нього нових суттєвих ознак.

У графi б наводять вiдомостi про можливiсть використання винаходу в промисловостi або iнший сферi дiяльностi, тобто промислову придатнiсть.

У графi 7 подаються вiдомостi стосовно об'єкта промислової власностi, на який подано заявку або одержано патент. А якщо заявцi ще не присвоєно номер, то вказуються вихiднi данi матерiалiв заявки.

Приклад заповнення форми Г.1.5

Форма Г.1.5. Аналiз новизни, винахiдницького рiвня та промислової придатностi ОГД

ОГД, його складовi частини Прототип Очiкуваний результат Можливостi вико-ристання у промисловостi або iншiй сферi дiяльностi Номер поданої заявки, дата подачi заявки
назва сукупнiсть ознак бiблiографiчнi данi Сукупнiсть ознак
1 2 3 4 5 6 7
Конструкцiя холодильника для шахтної зони доменних печей Мiдна плита з прямолiнiйною внутрiшньою та криволiнiйною зовнiшньою поверхнями. Пат. UA, №55443, C21C5/44; C21B7/10; F27D1/12. Вогнетривка стiнка i металургiйна ємнiсть, яка мiстить таку вогнетривку стiнку / Лаар Я., Тiйгуiс Г., заявник; Корус сталь Б.В., з.№. – № 99084810; вiд. 28.01.98; опубл. 15.04.03 Мiдна плита з водяним охолодженням. Має вкладишi, що перемiщуються в верх i убiк. Футеровка графiт 60-150 Вт/(м*К) Пiдвищення стiйкостi дiї конструкцiї плитових холодильникiв для шахтної зони доменних печей Можливе використання у доменних печах Ще немає

Приклад текстової частини до форми Г.1.5

Аналiз технiко-економiчних показникiв ОГД, як випливає з форми Г.1.4, показав, що одним з основних показникiв є пiдвищення стiйкостi дiї конструкцiї плитових холодильникiв для шахтної зони доменних печей, яка залежить вiд потужностi двигуна. Тому удосконалення ОГД повинне бути пов'язане з потужнiстю двигуна. Однак збiльшення потужностi двигуна призведе до збiльшення габаритiв та маси навантажувача.

Одним iз шляхiв вирiшення задачi, поставленої до розроблюваного ОГД, є удосконалення трансмiсiї, яка дозволить пiдвищити стiйкiсть Поставлена задача може бути вирiшена удосконаленням однiєї з складових частин ОГД, а саме конструкцiї систем охолодження доменних печей, форми робочої поверхнi, конструкцiї ребер та матерiалу для виготовлення вузлiв холодильника.

Аналiз новизни, винахiдницького рiвня та промислової придатностi цього удосконалення дає змогу оформити заявку на винахiд «Конструкцiя систем охолодження доменних печей» i подати її до Укрпатенту.

У загальних висновках по роздiлу Г.1 можуть бути висвiтленi: перспективнi iдеї та рiшення, якi вносять корiннi змiни в об'єкт медичної технологiї (ОГД); кращi об'єкти-аналоги, вiдомi у практичному використаннi, та їх ТЕП; тенденцiї, спрямованi на вдосконалення ОГД; основнi установи, якi займаються розв'язанням даної проблеми. 

5.2 Визначення ситуацiї щодо використання прав на об’єкти промислової власностi

Визначення ситуацiї щодо використання прав на об'єкти промислової власностi (далi – використання прав) згiдно з ДСТУ 3575–97 характеризується сукупнiстю вiдомостей про динамiку патентування, взаємне патентування, документи-аналоги; аналiзом можливостей застосування в ОГД вiдомих об'єктiв промислової власностi та вiдомостями щодо реалiзацiї прав на об'єкти промислової власностi шляхом лiцензiйної дiяльностi фiрм, органiзацiй, результати заносяться до таблиць роздiлу Г.2.

В основу визначення патентно-лiцензiйної ситуацiї покладено статистичну обробку патентної документацiї, яка стосується об'єкту патентних дослiджень та його складових частин ( роздiл Г.2).

При визначеннi патентної ситуацiї на всiх етапах рекомендується такий порядок:


5.2.1 Динамiка патентування

Динамiка патентування – це змiна активностi винахiдницької дiяльностi в дослiджуванiй галузi технiки за певний перiод часу, що вiдображається в охоронних документах.

При дослiдженнi динамiки патентування: визначають, на якi роки доводиться найбiльш iнтенсивна винахiдницька дiяльнiсть по даному виду технiки в кожнiй iз країн дослiджень, i який в кiлькiсному вираженнi стан патентування в дослiджуванiй областi на момент виконання патентних дослiджень. Для визначення динамiки патентування розподiлений по країнах масив охоронних документiв (патентiв i викладених заявок) систематизують по нацiональних i iноземних заявниках i по датах прiоритету. Динамiку патентування визначають по охоронних документах, що належать нацiональним заявникам. При пiдрахунку цих документiв необхiдно брати до уваги всi створенi в країнi винаходи, у тому числi й винаходу, заявки на якi поданi як у країнi заявника, так i за рубежем, але охороннi документи в країнi заявника ще не отриманi на дату пошуку.

Наприклад, пошук проведений по США й Францiї. У Францiї знайдений патент iз прiоритетом США, але в США патент за заявкою на цей винахiд ще не виданий. При пiдрахунку загального числа нацiональних патентiв у США варто врахувати й патент, виданий у Францiї заявникам США, оскiльки факт посилання на прiоритет заявки на винахiд у США є непрямим свiдоцтвом того, що в країнi (у цьому випадку США) займаються розробкою даного виду технiки.

Результати аналiзу заносять у форму Г2.1 i за даними цiєї таблицi для бiльшої наочностi може бути побудований графiк.

У графi 1 наводять найменування ОГД або його складових частин, якi було обрано як предмет пошуку. При цьому динамiку патентування простежують з кожного предмета пошуку окремо (кiлькiсть форм Г. 2.1 вiдповiдає кiлькостi предметiв пошуку).

У графi 2 указують країну-заявника. Кiлькiсть граф, починаючи з 3 залежить вiд перiоду часу, за який виявлено охороннi документи. У кожнiй графi починаючи з 3, указують кiлькiсть патентiв, надрукованих заявок, поданих у даному роцi, у виглядi як дробi, при цьому у чисельнику указують кiлькiсть патентiв, за якими одержано охороннi документи нацiональними заявниками, у знаменнику – кiлькiсть заявок, виявлених у процесi пошуку.

У графi "Всього" наводять загальну кiлькiсть виявлених найдених документiв (патентiв та заявок).

Приклад заповнення форми Г.2.1 щодо «Динамiки патентування»

Г. 2 Визначення ситуацiї щодо використання прав на об’єкти промислової власностi

Форма Г. 2.1 Динамiка патентування

ОГД, його складовi частини Держава заявника Документи на об’єкти промислової власностi за роками подання (за винятком документiв-аналогiв) Всього
2002 2003 2004 2005 2006
Конструкцiя холодильника для шахтної зони доменних печей. Конструкцiя систем охолодження доменних печей. Конструкцiя вузлiв холодильника: дiаметр трубок, крок мiж трубками, вiдстань вiд вiсi трубки до робочої поверхнi, форма поперечного перетину трубки, форма робочої поверхнi, конструкцiя ребер. Україна - - 2/0 - - 2
Росiйська Федерацiя - 2/0 3/0 2/0 - 7
США - - 4/0 1/0 2/0 7
Нiмеччина 2/3 14/6 3/4 1/10 3/0 36
Велика Британiя - 1/0 1/0 - - 2
Францiя - 1/0 - - - 1
Австрiя - - 1/0 2/0 - 3
Iталiя 1/0 - - - - 1
Канада - - 1/0 - - 1
Японiя 1/0 2/2 2/0 - - 7
Фiнляндiя 2/0 1/1 3/0 2/0 2/0 11
Люксембург - - 4/0 2/1 2/0 9
Нiдерланди 3/0 1/0 1/0 - - 5
Всього( патентiв та заявок) 12 29 12 21 9 111

Примiтка. Чисельник – кiлькiсть винаходiв, на якi видано охороннi документи; Знаменник – кiлькiсть поданих заявок на винаходи (викладенi заявки та заявки, вiдомостi про якi знайденi за документами-аналогами). 

5.2.2 Визначення структури взаємного патентування

Правова охорона винаходiв за рубежем вимагає бiльших грошових витрат i загалом здiйснюється з метою захисту експорту, укладання лiцензiйних угод або стримування конкурентiв для збереження своїх позицiй на ринку. Тому правова охорона дослiджуваного об'єкта на територiї тої або iншої країни, як правило, свiдчить про можливий попит на нього. Аналiз географiчної структури патентування допомагає визначити, якi країни є ведучими в розробцi й виробництвi дослiджуваного об'єкта (країни-заявники) i якi найбiльш ємнi ринки збуту (країни видачi охоронних документiв iноземним заявникам). Для визначення структури взаємного патентування весь масив вiдiбраних охоронних документiв систематизують по нацiональних i iноземних заявниках.

Аналiз науково-технiчної дiяльностi закордонних фiрм становить один з найважливiших напрямкiв патентних дослiджень i укладається у вивченнi розробок, що ведуться закордонними фiрмами й спрямованi на вдосконалювання продукцiї, що випускається на ринок. Об'єктом аналiзу, як правило, є дiяльнiсть провiдних фiрм, спрямована на технiчне вдосконалювання тих зразкiв продукцiї, що випускається, якi на даний момент характеризують рiвень кращих свiтових досягнень.

Для визначення структури взаємного патентування весь масив охоронних документiв систематизують за країнами патентування, а усерединi країн – за нацiональними та iноземними заявниками (включаються у статистику патенти-аналоги).

Одержанi данi заносять до форми Г. 2. 2. таким чином:

Особливi труднощi викликає аналiз охоронних документiв, одержаних за процедурою ЄПВ, РСТ. При аналiзi охоронних документiв, виданих за нею, можуть скластися ситуацiї, якi передбачають рiзний пiдхiд до заповнення форми Г. 2.2. При її заповненнi документ, виданий за процедурою ЄПВ та РСТ, ураховується як виданий у країнi прiоритету i, якщо виявлено патенти-аналоги в iнших країнах, ураховують як документи, виданi у цих країнах, але такi, що належать країнi прiоритету. Крiм того, необхiдно введення до форми Г. 2.2 графи iз зазначенням країни ЄПВ та РСТ. У такi графи форми Г. 2.2 заносять вiдомостi про охороннi документи, одержанi згiдно з процедурою ЄПВ та РСТ. У графi 7 – кiлькiсть документiв на об'єкти промислової власностi подiлено на три частини: нацiональнi – документи, одержанi у країнi-заявника; одержанi в iнших країнах – документи, заявки на якi подано в iншi країнi i одержано патенти (включаючи патенти-аналоги); всього – загальна кiлькiсть охоронних документiв, якi належать заявникам даної країни. У графi "Всього документiв, виданих iноземним заявникам" указують охороннi документи, виданi у країнi патентування. якi належать iноземним заявникам (пiдсумовування кiлькiсних значень по вертикалi ). Аналiз структури взаємного патентування дозволяє визначити країни, ринки яких є перспективними для комерцiйної реалiзацiї розроблюваної продукцiї i технологiї. Такi висновки ґрунтуються на тому фактi, що правова охорона ОГД за межами країни дислокацiї потребує бiльших додаткових витрат, якi можуть бути пов'язанi з конкурентною боротьбою або з передбачуваними поставками продукцiї у цей регiон.  

Приклад заповнення форми Г.2.2 щодо «Взаємного патентування»

Форма Г. 2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин

Держава заявника Держава патентування Кiлькiсть документiв на об’єкти промислової власностi
Україна Росiйська Федерацiя США Европа Евразiя Нацiональних одержаних в iнших державах всього
Україна 2 - - - - 2 - 2
Росiйська Федерацiя - 7 - - - 7 - 7
США - 2 3 - - 3 2 5
Нiмеччина 5 9 8 15 - 15 22 37
Велика Британiя - - - 2 - 2 - 2
Францiя - - - 1 - 1 - 1
Австрiя - 1 2 - - - 3 3
Нiдерланди 2 - 1 2 - 2 3 5
Канада - - 1 - - - 1 1
Японiя - - 3 4 - - 7 7
Iталiя - - 1 - - - 1 1
Люксембург - - 1 8 - 8 1 9
Фiнляндiя - - 5 2 4 2 9 11
Всього документiв виданих iноземним заявникам 7 12 22 4 4      

5.2.3 Патенти-аналоги

Пiд патентами-аналогами розумiють патенти, виданi в рiзних країнах на той самий винахiд, тобто – охороннi документи, одержанi за однiєю прiоритетною заявкою (одне технiчне рiшення) у рiзних країнах.

Розподiл охоронних документiв по фiрмах з одночасною вказiвкою патентiв-аналогiв дає можливiсть визначити наявнiсть комерцiйних iнтересiв на територiї країн, де виявленi патенти-аналоги.

При виявленнi документiв-аналогiв, варто звертати увагу на бiблiографiчну частину опису винаходiв, де приводяться вiдомостi, позначенi кодами INID згiдно стандарту ВОIВ (st.9):

Виявлення патентiв-аналогiв i фiрм, якi володiють ними, дозволяє виявити найбiльш значущi технiчнi рiшення i фiрми-власники цих документiв, а крiм того, країни передбачуваної комерцiйної реалiзацiї продукцiї.

Данi про патенти-аналоги наводять у формi Г.2.3.

Заповнення форми Г.2.3 виробника проводять таким чином:

у графi 1 наводять iм'я власника охоронного документа (фiзична або юридична особа) на мовi оригiналу);

у графi 2 – номер прiоритетної заявки (номер первинної заявки у країнi дислокацiї патентовласника);

у графi 3 – дату прiоритету, дату подання прiоритетної заявки;

у графi 4 – назву об'єкта промислової власностi, подану в даному документi. Якщо у країнi прiоритету охоронний документ не виявлений на дату проведення патентного пошуку, то наводять назву, зафiксовану у патентi-аналогу.

У графi 5 указують країни видачi патентiв-аналогiв, номери охоронних документiв i дати публiкацiї у цих країнах.

Приклад заповнення форми Г.2.3 щодо «Документiв-аналогiв»

Форма Г.2.3 Документи-аналоги

Заявник, власник охоронного документа Номер прiоритетної заявки Дата прiоритету Назва об’єкта промислової власностi Держава видачi, номер та дата публiкацiї документа
Kuhlplatte. Boert Frank (DE), Dratner Christof (DE); KM Europa Metal Aktiengesellschaft (DE) DE 10316367 10.04.2003 Kuhlplatte Пат. № EP 1466989 A2 13.10.2004.

Примiтка. *UA – Україна; RU – Росiя;  US – США; GB – Великобританiя; FR – Францiя. 

Приклад висновку .

ВИСНОВКИ
з визначення ситуацiї щодо використання прав
на об’єкти промислової власностi

Патентний пошук дає змогу визначитися iз сучасним станом розвитку конструкцiй плитових холодильникiв для шахтної зони доменних печей та накопичити iнформацiйний матерiал щодо використання прав на об’єкти промислової власностi для визначення ситуацiї з використання прав на наступних етапах НДР «Вдосконалення конструкцiй холодильникiв для шахтної зони доменних печей».

В ходi пошуку виявлено, що:


5.2.4 Аналiз можливостi застосування в ОГД вiдомих об'єктiв промислової власностi

У процесi аналiзу науково-технiчної дiяльностi провiдних фiрм та органiзацiй здiйснюється вiдбiр вiдомих прогресивних рiшень, якi можуть бути застосованi при розробленнi ОГД або його складових частин.

Можливостi використання в ОГД одного або декiлька об'єктiв промислової власностi, що охороняються патентами та належать iншим особам дозволяє одержати новий технiчний результат розроблюванного ОГД.

При заповненнi форми Г.2.4 у графi 1 зазначають найменування ОГД i/або його складових частин, у графi 2 – бiблiографiчнi данi стосовно винаходу, який може бути застосований в ОГД (держава видачi, вид та номер охоронного документа, дата подання заявки, дата публiкацiї данi про прiоритет), у графi 3 – суть винаходу, який доцiльно використовувати (шлях реалiзацiї удосконалення продукцiї), у графi 4 – очiкуваний технiчний результат вiд використання вибраного винаходу. 

Приклад заповнення форми Г.1.2 щодо «Аналiзу можливостi застосування в ОГД вiдомих об'єктiв промислової власностi»

Форма Г.2.4 Аналiз можливостi застосування в ОГД вiдомих об'єктiв промислової власностi

ОГД, його складовi частини Документи на об'єкти промислової власностi (бiблiографiчнi данi) Суть об'єкта промислової власностi Очiкуваний результат вiд застосування
1 2 3 4
Охолоджувальна плита Пат. №70999 Україна, МПК С21В7/10. Охолоджувальна плита для охолоджуваних шахтних печей / Хайнрiх П., Хiлле Х., заявник; СМС Демаг Акцiєнгезелльшафт, – № 2001117663; заявл. 06.04.00; опубл. 15.11.04. Плита зроблена з мiдi має ребра.  
 

Обов’язково надати текстове пояснення до форми Г2.4.

Приклад текстового пояснення до форми Г2.4

На стадiї життєвого циклу «Розробка ОГД» буде розроблено конструкцiю холодильникiв для шахт доменних печей (ДП), . Пiд час проведення пошуку було виявлено патент України № №70999 Україна, МПК С21В7/10. Охолоджувальна плита для охолоджуваних шахтних печей. Аналiз цього рiшення показав, що його задачею є зручне використання охолоджувальної плити. Таке рiшення дозволить оптимально розробити конструкцiю холодильникiв для шахт доменних печей

5.2..5 Аналiз лiцензiйної дiяльностi фiрм щодо ОГД

Завершує дослiдження загальної картини стосовно визначення ситуацiї щодо використання прав на об'єкти промислової власностi в дослiджуванiй галузi аналiз лiцензiйної дiяльностi фiрм та органiзацiй.

ОГД або його складовi частини можуть стати об'єктом лiцензiї на рiзних стадiях його життєвого циклу. При цьому враховуються не тiльки новизна та очiкуваний результат вiд його використання, а й ступiнь його розроблення:

За результатами проведених дослiджень приймається обґрунтоване рiшення щодо доцiльностi купiвлi або продажу об'єкта лiцензiї.

Форму Г. 2.5 заповнюють за результатами аналiзу лiцензiйної дiяльностi фiрм у вiдношеннi об'єкта розробки.

У графi 5 форми Г. 2.5 указують основнi умови укладання договору, обсяг прав (виключне, невиключне). Решта граф пояснень не потребує.

У графi 5 поряд з основними вiдомостями стосовно умов договору, доцiльно вказати вид лiцензiї – «виключна» або «невиключна», «ноу-хау».

Якщо на цьому етапi нiякої лiцензiйної дiяльностi не виявлено, через усi графи форми Г. 2.5 роблять запис: “Лiцензiйної дiяльностi щодо ОГД, його складових частин не виявлено”.

У висновки з роздiлу Г.2 необхiдно зазначити:

У висновках з цього роздiлу можуть бути вiдображенi iншi вiдомостi, залежно вiд країни розробки, цiлей патентних дослiджень на цiй стадiї (оцiнка патентування, експорту, продажу лiцензiї, кон'юнктури ринку, конкурентоспроможностi об'єкта). 

5.3 Виявлення порушень прав власникiв чинних охоронних документiв та заявникiв на об’єкти промислової власностi

Порушення прав власника чинного охоронного документа це – будь-яке посягання на права власника чинного охоронного документа, що тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством держави.

Вiдповiдно до Закону України «Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiї» (2006) уведено поняття «патентна чистота», що по сутi є «Виявлення порушення прав власникiв чинних охоронних документiв та заявникiв на об'єкти промислової власностi»

Патентна чистота – властивiсть технологiй та/або їх складових бути вiльно використаними в певнiй державi без загрози порушення чинних на її територiї охоронних документiв (патентiв) на об'єкти права iнтелектуальної власностi, якi належать третiм особам, визначена згiдно з чинними охоронними документами (патентами) на цi об'єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологiй та їх складових, а також вiдповiдно до конкретного перiоду часу, обумовленого строком дiї охоронних документiв (патентiв) на складовi технологiй на територiї такої держави (держав).

Тобто це юридичне закрiплена власнiсть об'єкта винаходу – технiки, обладнання, технологiчного процесу з правом вiльного використання у данiй країнi без порушення дiючих у країнi патентiв.

ОГД визнається таким, що не порушує прав, якщо в ньому не використанi рiшення, що охороняються в державi, вiдносно якої проводиться перевiрка.

Патентна чистота є поняттям вiдносним, тому що має локальний характер. Абсолютної патентної чистоти не iснує. Це пояснюється як територiальною дiєю охоронного документа, так i особливостями патентного законодавства країн перевiрки патентної чистоти об'єкта технiки.

Крiм того, патентна чистота має тимчасовий характер, тому що зв'язано з термiном дiї патенту. Об'єкт, що володiє патентною чистотою вiдносно ряду країн, де вiн пiдпадає пiд дiючi там патенти, може разом з тим мати патентну чистоту у вiдношеннi всiх iнших країн, де таких патентiв немає. Той же об'єкт, iз часом, буде мати патентну чистоту й вiдносно тих країн, де втратять чиннiсть (у зв'язку iз закiнченням термiну дiї або з iнших причин) патенти, пiд дiю яких вiн пiдпадав ранiше.

Експертиза на патентну чистоту має своїм призначенням установити можливiсть реалiзацiї (використання) даного об'єкта в певнiй країнi або групi країн i визначити мiри, що забезпечують цю реалiзацiю без порушення патентiв третiх осiб. Вона укладається у вiдшуканнi всiх дiючих у данiй країнi (країнах) патентiв виключного права, що мають вiдношення до об'єкта, їхньому аналiзу, а також у вивченнi обставин, якi могли б сприяти безперешкоднiй реалiзацiї даного об'єкта у вiдповiднiй країнi (країнах).

Як правило, експертиза на патентну чистоту проводиться, для новостворюваних об'єктiв з метою забезпечення їхньої патентної чистоти й повинна бути складовою частиною загальних патентних дослiджень, виконуваних як перед початком, так i в ходi розробки. Це ставиться до науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт, розробцi нових об'єктiв. Як самостiйна робота експертиза на патентну чистоту проводиться для тих ранiше розроблених устроїв, способiв i речовин, якi стають об'єктами експорту або лiцензiй, виставочними експонатами й т.п.

При проведеннi експертизи на патентну чистоту необхiдно забезпечити сполучення трьох її сторiн – правової (юридичної), технiчної (iнженерної) i економiчної для того, щоб правильно врахувати значення кожної з них у даному конкретному випадку.

Правова сторона експертизи укладається в точному й всебiчному облiку всiх юридичних питань, що мають вiдношення до даного випадку i їхньої оцiнки в конкретно сформованiй ситуацiї (а тiм числi при визначеннi обсягу прав з патенту, можливостi його порушення, опротестування й т.д.).

Технiчна сторона укладається в правильнiй оцiнцi технiчної сутностi винаходу (корисної моделi) по патентi в зiставленнi з перевiряється об'єктом, що, у визначеннi iстотностi тих або iнших ознак i їхнього значення для запатентованого винаходу або для об'єкта, що перевiряється, в оцiнцi ролi складових частин i iнших елементiв для об'єкта в цiлому, а визначеннi шляхiв можливого обходу патенту й т.д.

Економiчна сторона укладається в оцiнцi обсягу можливих претензiй патентовласника при порушеннi його патенту й пiдмета вiдшкодуванню збитку.

Експертиза на патентну чистоту iстотно вiдрiзняється вiд експертизи на новизну (патентоспроможнiсть) як по цiлям, так i за методикою її проведення.

Основною метою експертизи на патентну чистоту є виявлення використовуваних в об'єктi технiчних рiшень, що пiдпадають пiд дiю патентiв третiх осiб у країнi перевiрки, проведення порiвняльного аналiзу зазначених технiчних рiшень i пiдготовки рекомендацiй з усунення виявлених порушень патентної чистоти.

При проведеннi експертизи на патентну чистоту розглядаються наступнi питання:

Глибина пошуку патентiв у часi визначається строком їхньої дiї в данiй країнi й, як правило, проводиться в межах цього строку. При вивченнi патенту основна увага придiляється виявленню обсягу прав з патенту. Помилки й неточностi можуть привести до значного матерiального збитку, що робить експертизу досить вiдповiдальної.

Експертиза на патентну чистоту iстотно вiдрiзняється вiд експертизи на новизну (патентоспроможнiсть) як по цiлям, так i за методикою її проведення. Основнi розходження наведено у таблицi.

Експертиза на патентну чистоту Експертиза на новизну (Україна)
Перевiряється об'єкт у цiлому, причому оцiнцi пiддаються всi (або бiльшiсть) реалiзованих у ньому технiчних рiшень. Перевiряється тiльки дане технiчне рiшення (передбачуваний винахiд).
Експертиза ведеться по кожнiй країнi окремо. Експертиза ведеться безвiдносно до яких-небудь країн (наскiльки можливо по всiх країнах).
Приймаються до уваги патентнi закони, правила й судова практика всiх країн, у вiдношеннi яких ведеться експертиза. До уваги приймається тiльки патентне законодавство України.
Цiль експертизи – виявити використанi в об'єктi ознаки запатентованого винаходу, незважаючи на наявнi вiдмiнностi в iнших ознаках. Цiль експертизи – виявити вiдмiнностi технiчного рiшення, що перевiряється, вiд прототипу, незважаючи на наявнi загальнi ознаки.
В увагу приймаються тiльки дiючi в данiй країнi патенти виключного права До уваги приймаються будь-якi доступнi джерела, що ганьблять за законом новизну винаходу.
Експертиза не закiнчується доти, поки не переглянутi усi без винятку дiючi патенти виключного права в данiй країнi. Експертиза може бути закiнчена, як тiльки знайдено хоча б одне джерело, що ганьбить новизну заявленого винаходу.
Глибина пошуку патентiв у часi визначається строком їхньої дiї в довжиною країнi й не повинна перевищувати цього строку. Глибина пошуку за часом не зв'язана з термiном дiї патентiв i, як правило, перевищує його.
При вивченнi патенту основна увага придiляється виявленню обсягу прав з патенту. Виявлення обсягу прав не проводиться (бiльшiсть джерел, крiм патентiв, взагалi виключних прав не встановлює).
Помилки й неточностi можуть привести до значного матерiального збитку, що робить експертизу досить вiдповiдальної. Помилки й неточностi легко переборнi на наступних стадiях експертизи (заперечення заявника, протести третiх осiб i т.д.).

Таким чином, експертиза на патентну чистоту значно складнiше й вимагає бiльше високої квалiфiкацiї в порiвняннi з усiма iншими видами патентної експертизи. Це визначає пiдвищенi вимоги, до осiб, що проводять експертизу на патентну чистоту.

Пiд час виявлення порушення прав вiдiбрана патентна документацiя може бути систематизована за такими даними:

Залежно вiд життєвого циклу ОГД визначаються об'єкти промислової власностi, стосовно яких необхiдно провести перевiрку щодо порушення прав. Розроблюваний ОГД (його складовi частини) може вмiщувати об'єкти промислової власностi такi, як винаходи, кориснi моделi та промисловi зразки. Порушення прав виявляється за результатами порiвняльного аналiзу даного ОГД та його складових частин з виявленими об'єктами промислової власностi.

Виявлення порушення прав включає такi етапи:

У формi Г.3.1 подаються вiдомостi про документи або iншi джерела iнформацiї (патентний формуляр, звiт про патентнi дослiдження), що стосуються ОГД.

У графi 1 форми Г.3.1 вказують ОГД, його складовi частини (в тому числi комплектувальнi вироби), якi необхiдно перевiрити щодо порушення прав. Спочатку вказують ОГД в цiлому та тi складовi частини, що пiдлягають перевiрцi, а потiм – тi, що давно вiдомi i перевiрцi не пiдлягають, а також комплектувальнi вироби, на якi затребуванi вiд їх виробникiв вiдомостi щодо порушення прав.

У графi 2 – позначення (креслень, ДСТУ, ТУ, тощо) ОГД (його складових частин).

У графi 3 – перелiк держав, стосовно яких проводять перевiрку.

У графi 4 – бiблiографiчнi данi виявлених документiв та iнших джерел iнформацiї.

У графi 5 вказують «пiдлягає»/«не пiдлягає» перевiрцi.

У графу 6 заносять вiдомостi про чиннi охороннi документи (в тому числi документи-аналоги), якi стосуються ОГД i потребують порiвняльного аналiзу

Вiдiбранi пiсля попереднього аналiзу документи пiдлягають порiвняльному аналiзу, результати якого наводять у формi Г.3.2.

Приклад заповнення форми ГЗ.1

Форма Г.3.1 Документи або iншi джерела iнформацiї (патентний формуляр, звiт про патентнi дослiдження), що стосуються ОГД

ОГД, його складовi частини (в тому числi комплектувальнi вироби) Позначення (креслень, ДСТУ, ТУ, тощо) Держава, стосовно якої проводиться перевiрка щодо порушення прав Виявленi документи та iншi джерела iнформацiї щодо ОГД, його складових частин (бiблiографiчнi данi) Пiдлягає / не пiдлягає перевiрцi щодо порушення прав Чиннi охороннi документи (в тому числi документи-аналоги)
Охолоджувальна плита Технологiчний регламент затв. 11.11.2005 Україна Нiмеччина Францiя – Пат. DЕ№70999, С21В7/10. Охолоджувальна плита для охолоджуваних шахтних печей / Хайнрiх П., Хiлле Х., заявник; СМС Демаг Акцiєнгезелльшафт, заявл. 06.04.00; опубл. 15.11.04. пiдлягає – Пат. DЕ№70999, С21В7/10. Охолоджувальна плита для охолоджуваних шахтних печей / Хайнрiх П., Хiлле Х., заявник; СМС Демаг Акцiєнгезелльшафт, заявл. 06.04.00; опубл. 15.11.04.

Заповнення форми ГЗ.2

У графi 1 вказують найменування ОГД та його складових частин, що пiдлягають порiвняльному аналiзу, та позначення креслень, ТУ, ДСТУ тощо.

У графi 2 вказують державу видачi охоронного документа (код), вид та номер документа, який аналiзується.

У графi 3 наводять ознаки об'єкта промислової власностi. Спочатку вказують всi ознаки незалежного пункту формули, а потiм – залежного (за необхiдностi). Якщо в ОГД використанi всi ознаки незалежного пункту формули, необхiдно проаналiзувати послiдовно один за одним всi залежнi пункти для того, щоб виявити всi без винятку пункти патентної формули, пiд якi пiдпадає ОГД. Це потрiбно для пiдготовки обґрунтованих рекомендацiй стосовно патенту, права власника якого порушенi. При цьому необхiдно впевнитись, що залежнi пункти формули дiйсно залежать вiд незалежного.

У графi 4 наводять ознаки ОГД, що дослiджується, причому вони повиннi бути розмiщеннi проти вiдповiдних ознак об'єкта промислової власностi, наведених у графi 3.

У графi 5 подаються висновки щодо кожної ознаки формули: «використана»/ «не використана» в ОГД, його складових частинах.

У графi б наводять висновки щодо кожного пункту формули: «пiдпадає», якщо використанi всi без винятку ознаки пункту формули «не пiдпадає», якщо навiть одна ознака не використана, з урахуванням визначення iдентичностi, суттєвостi, еквiвалентностi ознак пункту формули.

У графi 7 подають висновки в цiлому за документом – «порушенi права», коли в ОГД, що дослiджується, використанi всi ознаки незалежного пункту формули, «не порушенi права», якщо хоча б одна ознака незалежного пункту формули не використана.

Форма Г.3.2 повинна супроводжуватись висновками за результатами порiвняльного аналiзу.

Висновки щодо порушення прав наводяться у формi Г.3.3.

Заповнення форми Г3.3

У графi 1 подається перелiк держав, визначених в регламентi пошуку, стосовно яких проводилась перевiрка щодо порушення прав (данi цiєї графи мають збiгатися iз даними графи 3 форми Г. 3.1).

У графi 2 вказують висновок щодо порушення прав «так»/«нi» та вказують останнi за хронологiєю джерела iнформацiї (наприклад, по Українi – переглянуто офiцiйний бюлетень "Промислова власнiсть", № 6 вiд 25.03.2009).

У графi 3 – вид охоронного документа, номер, власник та початок строку дiї (якщо є охоронний документ, який позбавляє об'єкт патентної чистоти). Наприклад, пат. України на винахiд № 99653 чинний з 05.04.2007 р. Якщо не виявлено охороннi документи, права власникiв яких порушує ОГД – ця графа не заповняється.

У графу 4 заносять вiдомостi стосовно документiв-аналогiв, якщо вони виявленi, тобто: держава, вид та номер охоронного документа, початок строку дiї.

У графi 5 наводяться рекомендацiї, стосовно заходiв, якi необхiдно вжити суб'єкту господарської дiяльностi для забезпечення реалiзацiї ОГД без перешкоди. Наприклад, якщо експертиза проводилася з метою експорту об'єкта, експонування на виставцi, то слiд зазначати: "експорт до Росiї можливий, об'єкт має патентну чистоту вiдносно Росiї" або "при вирiшеннi питання про експорт до Росiї враховувати наявнiсть чинного патенту Росiї №… (чинний до…)".

Приклад заповнення форми Г.3.3

Форма Г.3.3 Висновки щодо порушення прав власникiв чинних охоронних документiв та заявникiв на об'єкти промислової власностi

Держава перевiрки Порушенi («так»)/не порушенi («нi») права iз зазначенням останнього за хронологiєю джерела iнформацiї Чиннi охороннi документи, права власникiв яких порушенi Примiтка
вид, номер, власник, початок строку дiї документианалоги
Україна «Нi», офiцiйний бюлетень «Промислова власнiсть», 2007р., №1.     Реалiзацiя на територiї України та Францiї можлива, а на територiї Нiмеччини можлива за умов: внесення змiн у пристрiй або придбання лiцензiї у власника патенту
Нiмеччина «Так», патентний бюлетень, «Тhе Раtent and Designes Journal», №46, 1996, 14.11.96 Пат. № 1855873 Union Carbide Соrр.; 27.12.91. Пат. США №4944713; Union Carbide Соrр.; 27.12.91
Францiя «Нi», офiцiйний бюлетень «Bulletin Official de la Propriete Industriele»    

Треба пам’ятати, що заповнюють форми Г3.1– 3.3 тiльки на етапi Розроблення ОГД.

На iнших етапах форми Г. 3.1, Г. 3.2, Г. 3.3 додають до звiту про патентнi дослiдження . Через усi графи цих форм робиться запис: “На етапi формування плану дослiджень i розробок дослiдження не проводилися” .

При проведеннi патентних дослiджень на патентну чистоту за країнами, наприклад, в Українi, де iснує iнститут непрямого захисту продукту, необхiдно робити перевiрку способу одержання даного продукту.

Основним видом пошуку при перевiрцi на патентну чистоту є тематичний пошук, iнодi його доповнюють фiрмовим пошуком, коли вiдомо, що за даним об'єктом фiрма виявляється провiдною у свiтi. Для збереження часу доцiльно застосовувати нумерацiйний пошук. При пошуку використовують лише патентну документацiю:

У висновках по роздiлу Г. 3 необхiдно висвiтлити ситуацiю вiдносно використання прав на об'єкти промислової власностi за результатами аналiзу сукупностi вiдомостей про патентно-правовий захист технiчних рiшень, якi належать до об'єкта господарської дiяльностi. Вказати власникiв технiчних рiшень, умови реалiзацiї прав власностi, перелiчити лiцензiйнi угоди на винаходи та ноу-хау.  


 

6 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ТА СКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИСНОВКIВ ЗВIТУ ПРО ПАТЕНТНI ДОСЛIДЖЕННЯ

Загальнi висновки починають з фрази "У процесi проведеного аналiзу патентної i науково-технiчної iнформацiї на предмет встановлення патентоспроможностi ОГД, тобто на новизну, винахiдницький рiвень i промислову придатнiсть було встановлено:… ".

У висновках варто дати аналiз сформованої патентної ситуацiї у вiдношеннi розглянутого ОГД в нас у країнi й за кордоном. Необхiдно назвати провiднi країни, фiрми що ведуть розробки в данiй областi технiки; патентоспроможнiсть та технiко-економiчнi показники ОГД, простежити динамiку патентування по роках i пояснити причини патентування в iнших країнах; виявити тенденцiї розвитку даного виду технiки й застосовнiсть найбiльш iстотних технiчних рiшень при розглядi поставлених завдань7 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВIТУ ПРО ПАТЕНТНI ДОСЛIДЖЕННЯ 

Згiдно з ДСТУ 3575-97 (пункт 7.1) звiт про патентнi дослiдження складається з таких структурних елементiв:

Титульний лист звiту про патентнi дослiдження має свою форму, яку наведено в додатку I.

Загальнi вiдомостi про об'єкт дослiдження розмiщують безпосередньо за титульним листом, починаючи з нової сторiнки. Вони вмiщують:

Приклад.

Загальнi вiдомостi про об’єкт дослiдження

НДР «Вдосконалення конструкцiй холодильникiв для шахтної зони доменних печей».

Найменування суб’єкта господарської дiяльностi: Нацiональний Технiчний Унiверситет «Харкiвський Полiтехнiчний Унiверситет» (НТУ «ХПI»).

Початок роботи:вересень 2009 р.
Закiнченнi етапу №1: «Визначення та аналiз сучасних тенденцiй конструкцiй холодильникiв для шахтної зони доменних печей»:грудень 2009 р.
Закiнчення роботи:грудень 2009 р.

Вертикальний плитовий холодильник шахти є складовою частиною системи охолодження доменної печi. Функцiональне призначення холодильника – захист кожуху печi вiд дiї високих температур, абразивного зносу та хiмiчної дiї пiчних газiв. Холодильник представляє собою плиту в якiй розмiщенi охолоджувальнi канали, по яким циркулює охолоджувальна рiдина (вода або пароводяна сумiш). Вiн може вироблятися з рiзних матерiалiв (бетон, сталь, чавун, мiдь та iн.). Стiйкiсть холодильникiв традицiйної конструкцiї складає близько 5–7 рокiв.

Список виконавцiв вмiщують безпосередньо за Загальними вiдомостями про об'єкт дослiдження на новiй сторiнцi.

Змiст (перелiк документiв) розташовують безпосередньо пiсля списку виконавцiв, починаючи з нової сторiнки. Змiст складають, якщо звiт мiстить не менш нiж два роздiли або один роздiл i додаток за загальної кiлькостi сторiнок не менше десяти.

Основна частина звiту про патентнi дослiдження – це суть звiту. Згiдно з ДСТУ 3575–97 основна частина звiту мiстить такi роздiли:

Змiст та обсяг основної частини обумовлюються завданням на проведення патентних дослiджень. Основна частина включає заповненнi форми трьох роздiлiв Г. 1, Г. 2, Г. 3 (ДСТУ 3575-97) кожен з висновками, та узагальненi висновки.

Крiм основної частини, звiт про патентнi дослiдження вмiщує додатки, а саме:
СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ

 1. Патентнi дослiдження. Основнi положення та порядок проведення: ДСТУ 3575-97/Розробники: Г.П. Крайчинська, Г.П. Добринiна, В.П. Герчанiвська та iн. – К.: Держстандарт України, 1997. – 14 с.
 2. Патентнi дослiдження: Метод. рекомендацiї /За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий Дiм "Iн Юре", 1999. – 264 с.
 3. Орлова Н.С. "Как развивается Российский рынок интеллектуальной собственности? ", Патенты и лицензии, № 12, 2000 г., стр. 44.
 4. Методические рекомендации по проведению патентных исследований, Скорняков Э.П. и др., М., ИНИЦ Роспатента, 2000, с.1-20.
 5. Котлер Ф. Основы маркетинга", М.:Прогресс, 1990, с.340.
 6. В.И.Мухопад, "Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование,управление", Роспатент, М.,2000, стр. 100
 7. Система розроблення та поставлення продукцiї на виробництво. Основнi термiни та визначення: ДСТУ 3278-95 /Розробники: В.С. Тимошенко, Г.Г. Бакунова. – К.: Держстандарт України, 1996. – 40 с.  ТЕМИ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБIТ

 1. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Покриття для дорiг».
 2. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Морськi вантажнi судна для перевезення лiсу».
 3. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Шкiльнi лави або парти».
 4. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Корми для тварин з вiдходiв молочної промисловостi».
 5. «Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Контейнери для вiдходiв».
 6. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Суда на повiтрянiй подушцi».
 7. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Пристрiй для пiдйому затонулих судiв».
 8. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Одяг для захисту вiд жару або хiмiчних отруйних речовин».
 9. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Iнструменти для лiкування зубiв у тварин».
 10. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Портативнi пристрої для друкування й видачi квиткiв».
 11. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Добрива на основi фосфатiв або подвiйних фосфатiв магнiю ”.
 12. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Складна парасолька з пристосуванням для автоматичного вiдкривання».
 13. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Зубнi щiтки з механiчним приводом ”.
 14. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Пристрої для перекручування сосисок».
 15. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Дорожнi сумки».
 16. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Спосiб виробництва морозива».
 17. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Пристрiй для проколювання вух».
 18. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Ковзани для льоду».
 19. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Замiнники кави».
 20. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Змiшувальнi або мiсильнi машини для приготування тiста».
 21. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Пiдкови з еластичних матерiалiв».
 22. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою “Стацiонарнi засоби для ловлення або знищування комах”
 23. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою “Дезiнфiкувальнi засоби; антимiкробнi сполуки або їх сумiшi”
 24. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тема “Регулятори росту рослин”
 25. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою “Виготовляння сиру”.
 26. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою “Смоктальнi пристрої для годування молодняку”
 27. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою “Iнкубатори для свiйської птицi”
 28. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою “Композицiї для виробляння скла ”
 29. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою “Замки iз сигналiзацiєю”.
 30. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою “Банкiвськi захиснi пристрої”.
 31. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Пакування крихких виробiв або виробiв, чутливих до ударiв, за винятком пляшок».
 32. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Лiтальнi апарати з можливiстю трансформування».
 33. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Закупорювання пляшок, банок ковпачками»
 34. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Велосипеди, в яких кiлькiсть головних колiс перевищує два».
 35. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Велосипеди з можливiстю складання або розбирання».
 36. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Кошики, сiдельнi сумки або iншi подiбнi вмiстища, спецiально пристосованi для закрiплювання на велосипедах».
 37. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Окремi опори або тримачi для паркування або зберiгання велосипедiв»
 38. Проведення патентно-iнформацiйних дослiджень тенденцiй розвитку видiв (напрямiв) технiки за тематикою «Рятування суден, що одержали пошкодження або сiли на мiлину».ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Аналог (об'єкт-аналог) це засiб того самого призначення, який вiдомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки до Установи, або, якщо заявлено прiоритет, до дати прiоритету, i характеризується сукупнiстю ознак, подiбних до сукупностi суттєвих ознак винаходу (корисної моделi);

Аналог (патент-аналог) – охоронний документ, одержаний у рiзних країнах на одне й те саме технiчне рiшення (винахiд) одним й тим самим заявником.

Вид роботи (на стадiї життєвого циклу продукцiї) – частина стадiї життєвого циклу продукцiї, що є самостiйним об'єктом планування i фiнансування, у процесi якої проводять роботи стосовно даної стадiї.

Виконавець НДР (ДКР) – фiзична або юридична особа, що виконує НДР (ДКР, ДТР).

Винахiд – результат творчої дiяльностi людини у будь-якiй галузi технологiї, який вiдповiдає умовам патентоспроможностi, тобто є новим, має винахiдницький рiвень i застосовується у промисловостi.

Виробництво ОГД – це процес органiзацiї та здiйснення виготовлення ОГД, який залежно вiд методу виготовлення та обсягу випуску ОГД має рiзновиди.

Господарська дiяльнiсть – будь-яка дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом i обмiном матерiальних i нематерiальних благ, що виступають у формi товару.

Дослiдження i обґрунтування розробки – стадiя життєвого циклу продукцiї вiд виникнення задуму до обґрунтування можливостi i доцiльностi його втiлення)

НДР – це сукупнiсть робiт, якi виконують з метою пошуку перспективних принципiв та шляхiв створення нового чи модернiзацiї iснуючого ОГД).

ДКР – це сукупнiсть робiт над створенням конструкторської та технологiчної документацiї, виготовленням та випробуванням дослiдного або головного зразка ОГД.

ДТР – це сукупнiсть робiт над створенням нових речовин, матерiалiв та (або) технологiчних процесiв.

Експлуатацiя (споживання) або застосування ОГД суб'єктом господарської дiяльностi реалiзується, пiдтримується та вiдновлюється якiсть ОГД на таких етапах, з яких складається ця стадiя: введення в експлуатацiю, використання за призначенням, зберiгання в процесi експлуатацiї, транспортування в процесi експлуатацiї, технiчне обслуговування, поточний та середнiй ремонт, припинення експлуатацiї, списання (передавання, утилiзацiя, знищення).

Життєвий цикл об'єкта господарської дiяльностi – сукупнiсть взаємопов'язаних етапiв створення, використання та послiдовного удосконалення ОГД. (сукупнiсть взаємопов'язаних процесiв послiдовної змiни стану продукцiї вiд початку дослiдження та обгрунтування розроблення до припинення експлуатацiї виробу, застосування матерiалу.)

Конкурентоспроможнiсть – найважливiша комплексна ринкова характеристика товару (технологiї або послуг), його спроможнiсть бути проданим на конкретному ринку у певний термiн за наявностi аналогiчних товарiв-конкурентiв.

Кон'юнктура – сукупнiсть певних умов, збiг обставин, стан речей, здатний впливати на вирiшення, розв'язання якої-небудь справи, питання тощо.

Кон'юнктура ринку – сукупнiсть умов, якi характеризують спiввiдношення попиту i пропозицiї на певнi товари й послуги.

Кон'юнктурнi дослiдження (англ conjuncture investigations) – анализ сложившегося состояния рынка, тенденций его изменения с целью выработки оптимальной стратегии управления внешнеэкономической деятельностью

Лiцензiя на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi – це письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права iнтелектуальної власностi (лiцензiар), iншiй особi (лiцензiату), яке надає їй право на використання цього об'єкта в певнiй обмеженiй

Об'єкт господарської дiяльностi – продукт (пристрiй, речовина, штам мiкроорганiзму, культура клiтин рослин та тварин); спосiб (профiлактики, дiагностики, лiкування, прогнозування та iн.); .

Об'єкти промислової власностi – винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, фiрмовi найменування та зазначення походження або найменування мiсця походження товарiв.

Патент – охоронний документ, що засвiдчує прiоритет, авторство i право власностi на винахiд (корисну модель), промисловий зразок).

Патент-аналог – див. аналог.

Патентна ситуацiя вiдносно об'єкта господарської дiяльностi – сукупнiсть даних про правову охорону об'єктiв промислової власностi.

Патентна чистота – властивiсть технологiй та/або їх складових бути вiльно використаними в певнiй державi без загрози порушення чинних на її територiї охоронних документiв (патентiв) на об'єкти права iнтелектуальної власностi, якi належать третiм особам, визначена згiдно з чинними охоронними документами (патентами) на цi об'єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологiй та їх складових, а також вiдповiдно до конкретного перiоду часу, обумовленого строком дiї охоронних документiв (патентiв) на складовi технологiй на територiї такої держави (держав). (З А К О Н   У К Р А Ї Н И   Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй (ст.1) м. Київ, 14 вересня 2006 року N 143-V )

Патентнi дослiдження – системний науковий аналiз властивостей об'єкта господарської дiяльностi протягом його життєвого циклу, який випливає з правової охорони об'єктiв промислової власностi. Дослiдження технiчного рiвня, тенденцiй розвитку об'єктiв господарської дiяльностi, їх патентоспроможностi i патентної чистоти.

Патентоспроможнiсть – властивiсть, яку дiстає об'єкт господарської дiяльностi, його складовi частини, що вiдповiдають умовам надання правової охорони вiдповiдно до чинного законодавства.

Порушення прав власникiв чинного охоронного документа – будь-яке посягання на права власника чинного охоронного документа, що тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Регламент пошуку – програма, яка визначає межi проведення пошуку за фондами патентної та iншої науково-технiчної iнформацiї

Суб'єкт господарської дiяльностi – юридична або фiзична особа будь-якої органiзацiйно-правової форми. 


КаталогIндекс роздiлу